Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ 

Rainer Nutrition s.r.o.,Na Nábřeží 231/6,Havířov-Město 736 01 , IČ: 26866196 provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 •     
 •     Správcem     Vašich osobních údajů je Rainer Nutrition s.r.o.,Na Nábřeží     231/6,Havířov-Město 736 01, identifikační číslo: 26866196     (dále jen „správce“).

      
 •     Kontaktní     údaje správce jsou následující: adresa pro doručování     28.října 262,Ostrava-Mariánské Hory8,     adresa elektronické pošty obchod@fitness-produkty.cz, telefon 739     204 561.

      
 •     Správce     nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 •     
 •     Právním     základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost,     že toto zpracování je nezbytné pro:

      
  •         
  •         splnění         smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření         správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6         odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady         2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti         se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto         údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o         ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

           
  •         splnění         právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu         čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména         splnění povinností uložených správci obecně závaznými         právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z         přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,         zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění         pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o         účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

       

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 •     
 •     Účelem     zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi     a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv     z odpovědnosti za vady, či provedení opatření     správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění     souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

      
 •     Ze     strany správce nedochází k automatickému individuálnímu     rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 •     
 •     Vaše     osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv     a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely     archivování podle příslušných obecně závazných právních     předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými     právními předpisy.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 •     
 •     Dalšími     příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské     společnosti (PPL, Česká Pošta) a jiné osoby podílející se na     dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a     osoby zajišťující pro správce technické služby související     s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání     dat. Dalším příjemcem Vašich osobních údajů bude     provozovatel serveru Heureka.cz, kterého správce využívá jako     zpracovatele pro zaslání dotazníků ke zjišťování     Vaší spokojenosti s nákupem.

      
 •     Příjemci     Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění     povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být     dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady     v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné     právní předpisy.

      
 •     Správce     nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do     země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 •     
 •     Za     podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od     správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu     nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich     zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich     osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních     údajů.

      
 •     Pokud     byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů     bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné     právo podat stížnost u dozorového úřadu.

      
 •     Nemáte     povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních     údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění     smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné     smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.